Achtergrond

Begin 2014 is een aantal ouders van jongeren met een verstandelijke beperking bij elkaar gekomen om een wooninitiatief te starten. Ons einddoel is een kleinschalige woonvorm met 24-uurszorg voor onze kinderen. Op dit moment is er vanuit de groep ouders een bestuur  actief en is de Stichting Woongroep Amervoorde opgericht.  In de stichting kunnen we als sterke en rechtsgeldige gesprekspartner functioneren, extra kennis en expertise verkrijgen en op een verantwoorde wijze financiële ondersteuning mogelijk maken. De betrokken jongeren wonen allemaal al hun hele leven in Amersfoort en naaste omgeving en betrekken momenteel een vorm van zorg, zoals logeeropvang, dagbesteding en begeleiding. Vanaf het begin van dit wooninitiatief worden de ouders bijgestaan door de ‘begeleider wooninitiatieven’.


Doel

Wij willen samen voor en met onze kinderen een passende woonvorm realiseren in Amersfoort. Onze kinderen komen als jonge volwassenen op een leeftijd dat ze graag op zichzelf willen wonen. Het loslaten van je kind is niet makkelijk. Daarom willen wij een fijn huis creëren waar onze kinderen zich veilig en thuis kunnen voelen. Een huis waar onze kinderen, eventueel met onze hulp, de regels bepalen en organiseren wat zij nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen en leven. Een plek met voldoende buitenruimte en waar noodzakelijke voorzieningen zoals professionele zorg en toezicht aanwezig zijn. Een huis waar ze actief deel uitmaken van de buurt. Een sociale omgeving waar onze kinderen hun eigen bijdrage kunnen leveren aan de samenleving: door er te wonen, te werken, kortom: door erbij te horen. Een droomhuis voor onze kinderen. Een kleinschalig wooninitiatief met de naam ‘Stichting Woongroep Amervoorde’.


Wonen en zorg
Zelfstandigheid, eigen regie en persoonlijke ontwikkeling

Naast beschermd en veilig wonen vinden wij het bevorderen van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en verdere ontplooiing van onze kinderen van groot belang. Hoewel hun ontwikkeling over het algemeen anders en trager verloopt, is met goede begeleiding veel mogelijk. Met hulp van een ondersteunend netwerk voeren onze kinderen zo veel mogelijk de regie over hun eigen leven. Het wonen maakt de verdere persoonlijke ontwikkeling mogelijk, biedt structuur, voorkomt vereenzaming en vergroot de zelfstandigheid.
De aard van de ondersteuning, begeleiding en zorg kan per individu variëren. Wij gaan ervan uit dat in de beginfase voor alle bewoners extra zorginvestering noodzakelijk is, maar dat de zorgbehoefte en begeleiding na verloop van tijd per individu kan verschillen en door allerlei omstandigheden beïnvloed kan worden.


Zorgvraag en 24-uursbegeleiding

De initiatiefgroep wil een woning bouwen voor minimaal zestien jonge volwassenen met een verstandelijke beperking. Zij zijn in de leeftijd van 20 tot 30 jaar. Zij kunnen zich zelfstandig voortbewegen. In het huis komen mannen en vrouwen te wonen met een vergelijkbare zorgvraag. Zij hebben een zorgindicatie vergelijkbaar met de pakketten ZZP 4 tot en met 6. Voor iedereen is begeleiding en ondersteuning noodzakelijk. In aanvang wordt gedacht aan jonge volwassenen die in het verleden een school voor ZML-onderwijs hebben bezocht. Zij zijn beperkt zelfstandig en hebben voor de dagstructuur en voor hun welbevinden 24 uurs zorg van begeleiders nodig.


Dagbesteding en/of werk

De bewoners hebben allen dagbesteding of werk, zoals eenvoudig (betaald) werk, dagbesteding binnen de WLZ (Wmo) of beschut werk.


Kleinschalig, beschermd en veilig

Dit gezamenlijke wooninitiatief beoogt jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, onze kinderen, de mogelijkheid te bieden op zichzelf te gaan wonen. Door hun beperking zijn zij kwetsbaar, beïnvloedbaar en minder weerbaar. Daardoor lopen zij het risico te vereenzamen en/of zich te verwaarlozen. Een woonvoorziening die is afgestemd op deze kwetsbaarheden biedt bescherming, structuur, veiligheid en rust. Begeleiding en zorg die specifiek hierop gericht is, kan in een dergelijke woonvorm optimaal georganiseerd worden.


Actieve inzet ouders

In het wooninitiatief hebben wij als ouders de Stichting Woongroep Amervoorde opgericht. Die heeft de regie als het gaat om de ontwikkeling en exploitatie van het wooninitiatief. Van ouders wordt verwacht dat zij zich actief inzetten voor het realiseren van het wooninitiatief en meedenken over de organisatie van de nodige zorg, begeleiding, inrichting en de diverse activiteiten in en buiten de woning. Hierbij wordt rekening gehouden met de draagkracht en draaglast van de bewoners en de ouders. 
Ouders die toetreden tot het initiatief onderschrijven het doel en de uitgangspunten zoals hier beschreven. Ouders zijn verantwoordelijk voor het regelen van de nodige indicaties en -waar nodig of gewenst- voor bewind en/of mentorschap of een ondercuratelestelling.Visie en Doel